EVANGELIJA PAGAL LUKA PDF

LUKO 1, 3 8 -4 4 sibile apud Deum omne verbum. Po to angelas bum tuum. Et discessit ab illa atstojo nuo jos. T om s dienomis Marija, atsi 39 Exurgens autem Maria in dies klus, ijo skubiai kalnus Judo bus illis abiit in montana cum fess miest. Marija su di diausiu nuolankumu pasiduoda Dievo valiai.

Author:Zololmaran Yolabar
Country:Bulgaria
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):3 June 2008
Pages:76
PDF File Size:3.31 Mb
ePub File Size:10.55 Mb
ISBN:561-4-27028-263-7
Downloads:75265
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MazugarLUKO 1, 3 8 -4 4 sibile apud Deum omne verbum. Po to angelas bum tuum. Et discessit ab illa atstojo nuo jos. T om s dienomis Marija, atsi 39 Exurgens autem Maria in dies klus, ijo skubiai kalnus Judo bus illis abiit in montana cum fess miest. Marija su di diausiu nuolankumu pasiduoda Dievo valiai. Ji ne tik tiki, bet ir trokta, kad tai, kas buvo angelo pasakyta, vykt. Aikintojai klausia, kodl Die vas norjo Marijos sutikimo, ir atsako: buvo daroma lyg kokia venta mote ryst tarp Dievo Snaus ir mogaus prigimties, todl priderjo, kad ta, kuri buvo v.

Dvasios suieduotin ir atsto vavo mogaus prigimiai, taip pat ir Banyiai, duot savo sutikim. Kaip kitados Jievos pasidavimas piktajai dvasiai ved pasaul nuodm, taip turjo bti vykdytas ir atpirkimas ne be Marijos sutikimo.

Ijo skubiai. I paskubumo galima spti, kad Marij su jos giminaite Elbieta rio labai prietelingi santykiai. Marija diaugsi, gavus ini apie Elbietos pradjim, ir skubjo ireikti jai t diaugsm asmenikai. Marija tikriau iai keliavo viena, nors jos kelion tu rjo bti gana ilga, gal nemaiau 4 die n, bet v. Juozapas jos toje kelionje nelydjo plg. Mt 1, Taip buvo vadinama kalnuota alis pietus nuo Jeruzals.

Kaip buvo vadinama tas miestas, nepasakyta. Vienas senovinis padavi mas mini viet, dabar vadinam A i n K a r i m , nelabai toli pietus nuo Je ruzals. Kai kurie aikintojai spja, kad tekste vietoje miesto vardo, gal Jutos plg. Joz 15, 55; 21, 16 , vliau atsi rads dabar skaitomas odis Judo. Elbieta :r jos snus pasidaro pilni v. Jonas pasta Iganytoj, ra si, gaudamas tai trumpai valandlei pil n prot ir jo apdovanojamas paven iamja malone taip, kaip buvo pa skelbta augiau, 15 e.

Elbieta pradeda sveikinti Mari j tais paiais odiais, kaip ir ange las 28 e. Pagirtas: laisvas nuo mo ni gimins prakeikimo ir taip gau iai aprpintas dangikomis dovano mis, kad ir mes imame i j pilnybs.

Elbieta su dideliu nuolankumu stebisi laime, kad galinti priimti pas save apsilankani Marij, kurioje ji, v. Dvasios apvie sta, mato savo Viepaties motin. Tai gi, ji ipasta, kad Marija yra Dievo Motina :ikra to odio prasme, ir 44 ta aplinkyb buvo prieastis diaug smingo krusteljimo jos sioje buvu LUKO 1, ausis, okterjo i diaugsmo ks dikis mano sioje.

Mano siela garbina Panaiais paralelizmais Itals bei Vulgatos rankraiai: palais isireikiam giesmje ir toliau. Siela minta ta, kuri tikjo. Taip ia Elbie ir dvasia ia yra sinonimai. Jais nu ta giria greit Marijos tikjim anges rodomos visos vidujins mogaus pas lo odiams. Tau pasakyta: apie jgos.

Marija kilnum. Giliai nuolankiai ipasta savo menkum. Marija, kurioje dabar ni; neirint to, Dievas jai suteik buvo pats Dievas, kalba, bdama jo taip augt garb, u kuri augtesns Dvasios pilna.

Ji ir pranaauja, kaip nebegali bti suteikta mogui. Papranaavo en. Dievo kvptieji laiminta. Elbieta pirmoji pavadino mons. Savo turiniu ir odiais Mas Marij palaiminta. Taip ji, i tikrj, rijos giesm primena en. Tai tie patys dalykai, apie kus gelisto stiliaus. Savo paprastais trums riuos kalbjo Elbieta eil. Marijos giesmje galima atskirii 50 J o gailestingumas Ps tris mini koncentrus, kuri vidurys , Dievo Snaus siknijimas yra je pasilieka pati Marija. Pirmoje stros didiausis rodymas begalinio Dievo foj eil.

Tuo gailestingu mo; antroje strofoje eil. Tik vienas tra pagrin vo duotieji Senajame Testamente pas das, kodl Dievas j irinko: jis, pa

COMPLETE SCOUNDREL 3.5 PDF

Evangelija pagal Morkų

Female gifts 34 Male gifts 30 Children gifts 27 Inspirational gifts 46 Self-development gifts 18 Exceptional gifts 6 0 Gift cards 7 Collections of gifts 0. Art styles Musical literature Applied art Photography. Art albums Art technology and performance Performative arts: Art technology and performance. Dictionaries, grammars Independent language learning Language evangelijx dictionaries Glossaries Encyclopedias, manuals.

DESCARGAR CAIN SARAMAGO PDF

Evangelija pagal LukÄ…

.

GEWALD REACTION PDF

Evangelija pagal Luka 1937-.pdf

.

Related Articles