AKTA KESATUAN SEKERJA 1959 PDF

Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-peraturan Kesatuan Sekerja Daftar Kesatuan Sekerja yang dikehendaki di bawah seksyen 7 Akta hendaklah pada matannya dalam Borang A yang dinyatakan dalam Jadual Pertamanya. Permohonan bagi pendaftaran. Tiap-tiap permohonan yang dibuat di bawah seksyen 10 1 bagi pendaftaran sesuatu kesatuan sekerja hendaklah pada matannya mengikut Borang B yang dinyatakan dalam Jadual Pertamanya dan hendaklah dikemukakan dalam empat salinan kepada Ketua Pengarah. Cara pendaftaran. Perakuan pendaftaran Perakuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah di bawah seksyen 13 hendaklah pada matannya mengikut Borang D sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual Pertamanya.

Author:Akinole Douzahn
Country:Dominican Republic
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):8 February 2014
Pages:451
PDF File Size:16.34 Mb
ePub File Size:17.36 Mb
ISBN:167-7-33704-948-1
Downloads:14715
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZullYou are on page 1of 3 Search inside document Objektif: Akta untuk mengawal selia aktiviti kesatuan dan perkara berhubung dengan pertikaian kesatuan, penggunaan dan pembekalan dana, penubuhan kesatuan, penubuhan Persekutuan Kesatuan Sekerja. Akta ini mengawal kuasa kesatuan sekerja, pegawai kesatuan sekerja, ahli kesatuan dan Pendaftar Kesatuan Sekerja. Objektif utama Kesatuan Sekerja adalah: a. Melindungi kepentingan ahlinya. Mengawal selia perhubungan antara pekerja dan majikan mereka. Menjalankan tawar-menawar kolektif dengan pekerja untuk menyempurnakan Perjanjian Kolektif.

Mewakili pekerja dalam pertikaian perusahaan dengan majikan mengenai hal-hal disiplin. Mewakili pekerja dalam Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Buruh, dll. Menjalankan aktiviti lain untuk menggalakkan aktiviti sosial, rekreasi dan budaya di kalangan ahlinya. Menggalakkan atau mengatur apa-apa tindakan perusahaan yang sah, termasuk mogok, tertakluk kepada peruntukan Akta Kesatuan Sekerja Untuk mendaftarkan kesatuan sekerja, syarat-syarat berikut perlu dipatuhi: a. Permohonan mesti ditandatangani oleh sekurang-kurangnya tujuh ahli.

Ia mesti menggunakan borang yang ditetapkan bersama dengan fi yang ditetapkan. Sesalinan peraturan-peraturan kesatuan yang dicetak dan ditandatangani oleh tujuh ahli tersebut perlu diserahkan.

Nama dan alamat Kesatuan perlu dimasukkan. Nama, umur, kewarganegaraan dan pekerjaan pemegang jawatan perlu dikemukakan. Ketua Pengarah boleh menolak pendaftaran suatu kesatuan sekerja jika: a. Dia berpendapat bahawa kesatuan sekerja tersebut berkemungkinan untuk digunakan bagi tujuan yang menyalahi undang-undang atau tujuan yang bertentangan atau tidak sejajar dengan objektif dan peraturannya; b.

Mana-mana objektif kesatuan menyalahi undang-undang; c. Dia tidak berpuas hati yang kesatuan sekerja tersebut telah mematuhi Akta ini dan peraturannya; d. Kesatuan sekerja yang meliputi sekumpulan pekerja tertentu telah wujud dan dia merasakan bahawa menubuhkan satu lagi kesatuan boleh menyebabkan permusuhan antara kedua-dua kesatuan.

Dia berpuas hati bahawa objek, peraturan dan perlembagaan kesatuan sekerja bertentangan dengan mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturannya; atau f. Nama yang akan didaftarkan untuk kesatuan sekerja ini: i.

Sama dengan nama kesatuan sekerja lain yang telah wujud, atau hampir-hampir menyerupai nama kesatuan sekerja lain yang telah wujud sehingga, pada pendapat Ketua Pegarah, mungkin boleh mengelirukan orang ramai atau ahli salah satu kesatuan sekerja tersebut; atau ii.

Pada pendapat Ketua Pengarah, tidak menyenangkan, melainkan kesatuan sekerja tersebut menukar namanya kepada satu nama yang boleh diterima oleh Ketua Pengarah. Untuk mematuhi semua undang-undang, khususnya peruntukan Akta Kesatuan Sekerja. Untuk menghalang mana-mana ahlinya daripada melaksanakan apa-apa tindakan yang salah di sisi undang- undang, sebagai contoh, mogok, kerja perlahan go-slow , memboikot kerja lebih masa, dll.

Untuk mentadbir dana Kesatuan dalam cara yang betul dan mengikut peraturan Kesatuan. Untuk tidak memulakan, menggalakkan atau menganjurkan apa-apa mogok atau tindakan perusahaan dalam bentuk yang lain tanpa mendapat persetujuan terdahulu, melalui undian rahsia, sekurang-kurangnya dua pertiga daripada ahlinya yang berhak mengundi.

Pekerja syarikat hendaklah mematuhi undang-undang dan garis panduan di atas bagi menubuhkan satu Kesatuan Sekerja. Majikan boleh mengiktiraf Kesatuan Sekerja dengan syarat ia mematuhi Akta dan menerima kelulusan daripada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja.

Majikan boleh menolak penubuhan Kesatuan Sekerja untuk ahli dalam kategori kerja berikut: b. Kedudukan yang memegang bahan sulit c. Kapasiti pengurusan.

CHAVS THE DEMONISATION OF THE WORKING CLASS PDF

Akta Kesatuan Sekerja 1959 PDF

You are on page 1of 3 Search inside document Objektif: Akta untuk mengawal selia aktiviti kesatuan dan perkara berhubung dengan pertikaian kesatuan, penggunaan dan pembekalan dana, penubuhan kesatuan, penubuhan Persekutuan Kesatuan Sekerja. Akta ini mengawal kuasa kesatuan sekerja, pegawai kesatuan sekerja, ahli kesatuan dan Pendaftar Kesatuan Sekerja. Objektif utama Kesatuan Sekerja adalah: a. Melindungi kepentingan ahlinya. Mengawal selia perhubungan antara pekerja dan majikan mereka. Menjalankan tawar-menawar kolektif dengan pekerja untuk menyempurnakan Perjanjian Kolektif.

ASCITIS EN POLLOS DE ENGORDE PDF

Akta Kesatuan Sekerja 1959

.

Related Articles