JOVANOVO JEVANDJELJE PDF

Први ученици Исусови. И упиташе га: Шта дакле? И рече: Нисам. И одговори: Не. А они му рекоше: Ко си? И чуше га оба ученика кад говораше, и отидоше за Исусом.

Author:Shakaramar Vudokazahn
Country:Georgia
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):15 April 2012
Pages:296
PDF File Size:7.31 Mb
ePub File Size:13.83 Mb
ISBN:293-4-94671-708-4
Downloads:58222
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GoltillI svjetlost svijetli u tami, i tama je ne obuze. Jer se Zakon dade preko Mojseja, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Jesi li ti Ilija? Jesi li ti prorok? I odgovori: Ne. A izaslanici bijahu od fariseja. I dovede ga Isusu.

Izgon trgovaca iz hrama. Predskazivanje smrti i vaskrsenja. Ne pravite od doma Oca moga, dom trgovine. Nauka Hristova je sa neba. Jer ne posla Bog Sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega. Ova, dakle, radost moja ispunjena je. On treba da raste, a ja da se umanjujem.

Koji odozgo dolazi nad svima je. Koji je sa zemlje od zemlje je, i od zemlje govori; a koji dolazi s neba nad svima je; Jer koga Bog posla. Jer Otac ljubi Sina, i sve je dao njemu u ruku. Razgovor sa Samarjankom na izvoru Jakovljevom. Vjera Samarjana u Hrista.

Ostavi Judeju i otide opet u Galileju. Bog je duh; i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Da nije on Hristos? A Isus im odgovori: Otac moj do sada djela, i ja djelam. Jer Otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao Sinu. Slavu od ljudi ne primam, Jer da vjerovaste Moj seju, vjerovali biste i me ni; jer on pisa o meni. Poslije toga otide Isus preko Galilejskog, Tiverijadskog mora. Odgovori mu Filip: Ni za dvjesta dinara hljeba nije im dosta, da svako od njih samo malo dobije.

Nego vam rekoh: i vidjeli ste me, i ne vjerujete. I govorahu: Nije li ovo Isus, sin Josifov, kome mi znamo oca i mater? Ne da je ko vidio Oca, osim Onoga koji je od Boga: on je vidio Oca. Ovo je hljeb koji silazi s neba: da koji od njega jede ne umre.

Koji jede moje tijelo i pije moju krv u meni prebiva i ja u njemu. Isus im odgovori: Ne izabrah li ja vas dvanaestoricu?

Hristova besjeda u Hramu o prazniku Sjenica. I bijahu o njemu mnoge prepirke u narodu: jedni govorahu da je dobar, a drugi govorahu: ne, nego vara narod. Nije li Mojsej dao vama Zakon? Ne sudite po izgledu, nego pravedan sud sudite. Ja ga znam, jer od njega jesam, i On me posla. Drugi govorahu: Ovo je Hristos. Tako nastade razdor u narodu zbog njega.

Vjerova li ko u njega od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna Zakon, proklet je! Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Hristos svjetlost svijeta. A Isus otide na Maslinsku goru. A Mojsej nam u Zakonu zapovjedi da takve kamenujemo.

Zar te niko ne osudi? Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikome. Ali ako ja i sudim, sud je moj istinit, jer nisam sam nego ja i Otac koji me posla. Tada mu govorahu: Gdje je Otac tvoj? Isus odgovori: Ne znate ni mene ni Oca mojega: kad biste znali mene, znali biste i Oca mojega. Tada mu govorahu: Ko si ti? I Onaj koji me posla sa mnom je. A meni ne vjerujete, jer ja istinu govorim. Koji me od vas kori za grijeh? I ne poznajete ga, a ja ga znam. Fariseji ispituju iscijeljenoga.

Dok sam u svijetu, svjetlost sam svijetu. Jedni govorahu da je on, a drugi da je nalik na njega. I kad otidoh i umih se, progledah. A fariseji ga tada opet pitahu kako progleda. Kako, dakle, sada vidi? Mi znamo da je Mojseju govorio Bog; a ovoga ne znamo otkuda je. I pokloni mu se. Hristos u trijemu Solomonova hrama o Prazniku obnovljenja odgovara Judejcima o Ocu i sebi. Odlazak preko Jordana.

A koji ulazi na vrata pastir je ovcama. I kada svoje ovce istjera, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov. Lopov ne dolazi za drugo nego da ukrade i zakolje i upropasti. Ja sam pastir dobri. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje, i moje mene poznaju.

Ovu zapovijest primih od Oca svoga. A mnogi od njih govorahu: U njemu je demon, i mahnita. Isus im odgovori: Rekoh vam pa ne vjerujete. Ja i Otac jedno smo.

Isus im odgovori: Mnoga dobra djela pokazah vam od Oca svojega, za koje od tih djela me kamenujete? Ako ne tvorim djela Oca svojega, ne vjerujte mi.

Ako li tvorim, iako meni ne vjerujete, djelima vjerujte, da poznate i vjerujete da je Otac u meni i ja u njemu. Lazarevo vaskrsenje. Predskazivanje Kajafino o iskupiteljskoj smrti Isusovoj. Glas sa neba. O smrti Hristovoj i porazu satane. Vjera u Hrista kao Svjetlost svijeta i nevjera Judejaca. Jer siromahe svagda imate sa sobom, a mene nemate svagda. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izrailjev! Eto, svijet ode za njim.

Dok svjetlost imate vjerujte u svjetlost, da budete sinovi svjetlosti. I ruka Gospodnja kome se otkri? I ko vidi mene, vidi Onoga koji me je poslao. Nova zapovijest o ljubavi. Predskazivanje Petrovog odricanja. Od sada vam govorim prije nego se zbude, da, kada se zbude, vjerujete da Ja jesam. Njemu, dakle, Simon Petar dade znak da upita ko bi to bio o kome govori. On u Ocu i Otac u njemu.

A da nije tako, zar bih vam rekao: Idem da vam pripremim mjesto. I kuda ja idem znate, i put znate. Kad biste mene znali i Oca mojega biste znali; i od sada poznajete ga, i vidjeli ste ga.

UGN3503U PDF

Šta su jevanđelja?

Za mene je ova slika o Hristu bila dragoceno iskustvo. On je vrlo precizno poznavao Jerusalim i njegovu okolinu s ovim u vezi, vidi Barclay, 1,6. Tekst u Isus, u Ipak, u Kada govorimo o drugoj generaciji U kasnijem delu poglavlja postaje jasno da On misli na dve jasno odvojene grupe.

LIBRO ES BUENO ES MALO JOSH MCDOWELL PDF

Jevanđelje po Mateju

.

Related Articles