BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Geschiedenis Bewerken Het verdrag uit is er een in een lange lijn van regelgeving. Gezien het internationale karakter van de zeevaart was het van belang om ook de regelgeving internationaal te maken. In had het Trinity House in het Verenigd Koninkrijk de bestaande ongeschreven regels verzameld. Hiermee konden voor het eerst boetes worden opgelegd aan gezagvoerders die zich niet aan deze regels hielden. In tegenstelling tot moderne wetgeving bestond deze wet uit zowel bepalingen ter voorkoming van aanvaring als uit bepaling om aansprakelijkheid en compensatie vast te stellen.

Author:Niramar Nazilkree
Country:Indonesia
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):9 October 2012
Pages:314
PDF File Size:9.13 Mb
ePub File Size:16.69 Mb
ISBN:707-4-41749-984-5
Downloads:52845
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktilarBegripsomschrijving Hoogte en onderlinge afstand van lichten Horizontale afstand tussen lichten en hun onderlinge plaatsing Bijzonderheden inzake plaatsing van lichten die een richting aangeven op vissersvaartuigen en vaartuigen bezig met baggeren of met werkzaamheden onder water Schermen voor zijlichten Dagmerken Eisen inzake de kleuren van lichten Lichtsterkte Horizontale sectoren Verticale sectoren Lichtsterkte van niet-elektrische lichten Manoeuvreerlicht Snelle tuigen Goedkeuring Algemeen Seinen voor treilers Seinen voor vaartuigen met ringzegen Zulke bijzondere voorschriften dienen zoveel mogelijk overeen te stemmen met deze Voorschriften.

Deze aanvullende positie- of seinlichten, dagmerken of fluitseinen zullen voor zover mogelijk zodanig zijn, dat zij niet kunnen worden gehouden voor enig licht, dagmerk of sein, elders in deze Voorschriften voorgeschreven. Voorschrift 2: Verantwoordelijkheid a Niets in deze Voorschriften ontheft een vaartuig, zijn reder, kapitein of bemanning van de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van enige nalatigheid in de naleving van deze Voorschriften, dan wel van veronachtzaming van enige voorzorgsmaatregel die volgens het gewone zeemansgebruik of door de bijzondere omstandigheden waarin het vaartuig zich bevindt, geboden is.

Voorschrift 3: Algemene begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze Voorschriften, behalve waar het zinsverband anders vereist: Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 4 a Omvat het woord "vaartuig" elk drijvend tuig, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water.

De uitdrukking "beperkt manoeuvreerbare vaartuigen" omvat, doch is niet beperkt tot: i een vaartuig bezig met het leggen, onderhouden of lichten van een navigatiemerk, een onderzeese kabel of een pijpleiding; ii een vaartuig bezig met baggeren, opnamewerkzaamheden of werkzaamheden onder water; iii een vaartuig bezig met bevoorraden of met het overbrengen van personen, proviand of lading terwijl het varende is; iv een vaartuig bezig met het laten opstijgen of landen van luchtvaartuigen; v een vaartuig bezig met mijnenopruimingswerkzaamheden; vi een vaartuig bezig met sleepwerkzaamheden van zodanige aard dat daardoor het slepende vaartuig en zijn sleep ernstig beperkt zijn in de mogelijkheid af te wijken van de koers die zij volgen.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 5 Voorschrift 5: Uitkijk Elk vaartuig dient te allen tijde goede uitkijk te houden door te kijken en te luisteren alsook door gebruik te maken van alle beschikbare middelen die in de heersende omstandigheden en toestanden passend zijn ten einde een volledige beoordeling van de situatie en van het gevaar voor aanvaring te kunnen maken.

Voorschrift 6: Veilige vaart Elk vaartuig dient te allen tijde een veilige vaart aan te houden zodat het juiste en doeltreffende maatregelen kan nemen ter vermijding van aanvaring en kan worden gestopt binnen een aan de heersende omstandigheden en toestanden aangepaste afstand. Bij de bepaling van een veilige vaart dient onder meer rekening te worden gehouden met de volgende factoren: a Door alle vaartuigen: i de zichtbaarheid; ii de verkeersdichtheid, met inbegrip van concentraties van vissersvaartuigen of andere vaartuigen; iii de manoeuvreerbaarheid van het vaartuig, in het bijzonder wat betreft de afstand waarbinnen gestopt kan worden en de wendbaarheid in verband met de heersende toestanden; iv des nachts de aanwezigheid van achtergrondlicht zoals van wallichten of het stralen van zijn eigen lichten; v de toestand van wind, zee en stroom en de nabijheid van gevaren voor de navigatie; vi de diepgang ten opzichte van de beschikbare waterdiepte.

Voorschrift 7: Gevaar voor aanvaring a Elk vaartuig dient alle beschikbare middelen te gebruiken passend in de heersende omstandigheden en toestanden, om te bepalen of er gevaar voor aanvaring bestaat. In geval van twijfel wordt een zodanig gevaar geacht te bestaan. Voorschrift 8: Maatregelen ter vermijding van aanvaring a Alle maatregelen ter vermijding van aanvaring dienen, indien de omstandigheden zulks toelaten, doelmatig te zijn en ruim op tijd te worden genomen, daarbij goed rekening houdend met de gebruiken van goede zeemanschap.

De doeltreffendheid van de maatregelen dient zorgvuldig te worden gecontroleerd totdat het andere vaartuig geheel is gepasseerd en goed vrij is. Voorschrift 9: Nauwe vaarwaters a Een vaartuig dat de richting van een nauw vaarwater of vaargeul volgt, dient de buitenzijde van het vaarwater of de vaargeul aan zijn stuurboordzijde te houden, zo dicht als veilig en uitvoerbaar is.

Laatstgenoemd vaartuig kan het geluidsein, voorgeschreven in Voorschrift 34 d gebruiken indien het twijfelt aan de bedoeling van het kruisende vaartuig. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 7 e i Wanneer in een nauw vaarwater of vaargeul het oplopen slechts kan plaatsvinden indien het op te lopen vaartuig maatregelen moet nemen om een veilig voorbij varen mogelijk te maken, dient het vaartuig dat van plan is op te lopen zijn voornemen kenbaar te maken door het passende sein te geven, voorgeschreven in Voorschrift 34 c i.

Het op te lopen vaartuig dient, indien het instemt, het passende sein te geven, voorgeschreven in Voorschrift 34 c ii en maatregelen te nemen om een veilig voorbij varen mogelijk te maken. In geval van twijfel kan het de seinen geven, voorgeschreven in Voorschrift 34 d ; ii dit Voorschrift ontheft het oplopende vaartuig niet van zijn verplichting volgens Voorschrift Voorschrift Verkeersscheidingsstelsels a Dit Voorschrift is van toepassing op de door de Organisatie aangenomen verkeersscheidingsstelsels en ontslaat geen enkel vaartuig van de verplichtingen opgelegd bij welk van deze Voorschriften dan ook.

Vaartuigen met een lengte van minder dan 20 m, zeilvaartuigen en vaartuigen bezig met de uitoefening van de visserij mogen de zone voor kustverkeer echter wel gebruiken; ii niettegenstaande het bepaalde onder d i mag een vaartuig een zone voor kustverkeer gebruiken wanneer het onderweg is naar of van een haven, een buiten de kust gelegen installatie of constructie, een loodsstation of een andere plaats gelegen binnen de zone voor kustverkeer, of om onmiddellijk gevaar te vermijden.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 8 h Een vaartuig dat geen gebruik maakt van een verkeersscheidingsstelsel dient het met een zo ruim mogelijke marge als uitvoerbaar is te vermijden. Afdeling II: Gedrag van vaartuigen die in zicht van elkaar zijn Voorschrift Toepassing De Voorschriften in deze afdeling zijn van toepassing op vaartuigen die in zicht van elkaar zijn.

Voorschrift Oplopen a Onafhankelijk van hetgeen in de Voorschriften van deel B, afdeling I en II is voorgeschreven, dient elk vaartuig, dat een ander vaartuig oploopt, uit te wijken voor het vaartuig dat opgelopen wordt. Voorschrift Recht tegen elkaar insturen a Wanneer twee werktuiglijk voortbewogen vaartuigen op tegengestelde of bijna tegengestelde koersen tegen elkaar insturen, zodanig dat zulks gevaar voor aanvaring medebrengt, dienen Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 9 beide naar stuurboord van koers te veranderen, zodat zij elkaar aan bakboordzijde voorbij varen.

Voorschrift Maatregelen van het vaartuig dat moet uitwijken Elk vaartuig dat verplicht is uit te wijken voor een ander vaartuig dient, voor zover dit mogelijk is, bijtijds ruim voldoende maatregelen te nemen om goed vrij te blijven. Voorschrift Verantwoordelijkheden van vaartuigen onderling Behalve waar de Voorschriften 9, 10 en 13 anders voorschrijven: a Dient een werktuiglijk voortbewogen vaartuig dat varende is, uit te wijken voor: i een onmanoeuvreerbaar vaartuig; ii een beperkt manoeuvreerbaar vaartuig; iii een vaartuig bezig met de uitoefening van de visserij; iv een zeilvaartuig.

In omstandigheden evenwel waarin er gevaar voor aanvaring bestaat, dient het te handelen overeenkomstig de Voorschriften van dit Deel. Afdeling III: Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht Voorschrift Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht a Dit Voorschrift is van toepassing op vaartuigen die niet in zicht van elkaar zijn wanneer zij varen in of om de buurt van een gebied met beperkt zicht.

Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig dient zijn machines gereed te hebben ten einde onmiddellijk te kunnen manoeuvreren.

Is dit het geval, dan dient het bijtijds maatregelen ter vermijding daarvan te nemen, met dien verstande dat wanneer zulke maatregelen bestaan uit een koersverandering, voor zover mogelijk dient te worden vermeden: i een koersverandering naar bakboord voor een vaartuig voorlijker dan dwars, dat niet is een vaartuig dat wordt opgelopen; ii een koersverandering in de richting van een vaartuig dwars of achterlijker dan dwars.

Indien nodig dient de vaart geheel uit het vaartuig te worden gehaald en in elk geval uiterst voorzichtig te worden gemanoeuvreerd totdat het gevaar voor aanvaring is geweken. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 11 e De in deze Voorschriften omschreven lichten en dagmerken dienen te voldoen aan het bepaalde in Bijlage I van deze Bepalingen.

Voorschrift Begripsomschrijvingen a Onder "toplicht" wordt verstaan een wit licht, geplaatst in het midscheeps verticale vlak in langsrichting, dat ononderbroken schijnt over een boog van de horizon van graden en zo is aangebracht dat het schijnt van recht vooruit tot 22,5 graden achterlijker dan dwars aan elke zijde van het vaartuig.

Voorschrift Werktuiglijk voortbewogen vaartuigen die varende zijn a Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig dat varende is dient te tonen: i een toplicht op het voorschip; ii een tweede toplicht achter het toplicht op het voorschip en hoger geplaatst, behalve dat een vaartuig met een lengte van minder dan 50 meter niet verplicht is zulk een licht te tonen, doch het wel mag doen; iii zijlichten; iv een heklicht; b Een luchtkussenvaartuig, varende zonder waterverplaatsing, dient behalve de lichten voorgeschreven onder a van dit Voorschrift een rondom zichtbaar geel schitterlicht te tonen.

Voorschrift Slepen en duwen a Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig dient bij het slepen te tonen: i in plaats van het licht voorgeschreven in Voorschrift 23 a i of a ii twee toplichten, het ene loodrecht onder het andere. Om het onderling verband aan te duiden tussen het slepende vaartuig en het gesleepte vaartuig dienen alle mogelijke maatregelen te worden genomen zoals toegestaan volgens Voorschrift 36, in het bijzonder door de sleepdraad te verlichten.

Voorschrift Zeilvaartuigen die varende zijn en vaartuigen voortbewogen door riemen a Een zeilvaartuig dat varende is, dient te tonen: i zijlichten; ii een heklicht. Deze lichten mogen evenwel niet worden getoond tezamen met de gecombineerde lantaarn, toegestaan onder b van dit Voorschrift.

Voorschrift Vissersvaartuigen a Een vaartuig bezig met de uitoefening van de visserij, varende of ten anker liggende, mag alleen de in dit Voorschrift voorgeschreven lichten en dagmerken tonen. Voorschrift Onmanoeuvreerbare vaartuigen en beperkt manoeuvreerbare vaartuigen a Een onmanoeuvreerbaar vaartuig dient te tonen: i twee rondom zichtbare rode lichten, het ene loodrecht onder het andere, daar waar deze het best kunnen worden gezien; ii twee ballen of soortgelijke dagmerken, loodrecht ten opzichte van elkaar, daar waar deze het best kunnen worden gezien; iii wanneer het vaart door het water loopt, behalve de onder dit lid voorgeschreven lichten, tevens zijlichten en een heklicht.

Het bovenste en onderste licht dienen rood en het middelste licht dient wit te zijn; ii drie dagmerken, loodrecht ten opzichte van elkaar, daar waar deze het best kunnen worden gezien. Het bovenste en het onderste dagmerk dienen ballen en het middelste dient een ruitvormig dagmerk te zijn; iii wanneer het vaart door het water loopt, behalve de onder i voorgeschreven lichten, tevens een toplicht of toplichten, zijlichten en een heklicht. Het bovenste en onderste licht dienen rood en het middelste licht dient wit te zijn; ii een van niet buigzaam materiaal vervaardigde afbeelding van de internationale seinvlag "A", van ten minste 1 meter hoogte.

Er dienen maatregelen te worden genomen opdat dit merk van alle kanten te onderkennen is. Deze lichten of dagmerken geven aan dat het voor andere schepen gevaarlijk is het mijnenopruimingsvaartuig dichter te naderen dan meter.

Noodseinen zijn vermeld in Bijlage IV van deze Bepalingen. Voorschrift Vaartuigen door hun diepgang beperkt in hun manoeuvreerbaarheid Een vaartuig door zijn diepgang beperkt in zijn manoeuvreerbaarheid mag, behalve de lichten voor een werktuiglijk voortbewogen vaartuig, voorgeschreven in Voorschrift 23, drie rondom zichtbare rode lichten tonen, loodrecht ten opzichte van elkaar, of een cylinder, daar waar deze het best kunnen worden gezien.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 16 Voorschrift Loodsvaartuigen a Een vaartuig bezig met de uitoefening van de loodsdienst dient te tonen: i aan of nabij de top van de mast twee rondom zichtbare lichten, het ene loodrecht onder het andere, het bovenste wit en het onderste rood; ii wanneer het varende is, tevens zijlichten en een heklicht; iii wanneer het ten anker ligt, behalve de lichten, voorgeschreven onder i , tevens het licht, de lichten of het dagmerk, voorgeschreven in Voorschrift 30 voor ten anker liggende vaartuigen.

Voorschrift Ten anker liggende en aan de grond zittende vaartuigen a Een ten anker liggend vaartuig dient te tonen, waar deze het best kunnen worden gezien: i op het voorschip een rondom zichtbaar wit licht of een bal; ii aan of nabij het hek en lager dan het onder i voorgeschreven licht een rondom zichtbaar wit licht. Voorschrift Watervliegtuigen Wanneer het voor een watervliegtuig niet uitvoerbaar is de lichten en dagmerken te tonen met de kenmerkende eigenschappen of op de plaatsen, voorgeschreven in de Voorschriften van dit Deel, dient het lichten en dagmerken te tonen die deze in kenmerkende eigenschappen en plaatsing zoveel mogelijk benaderen.

DEEL D: Geluids-en lichtseinen Voorschrift Begripsomschrijvingen a Het woord "fluit" betekent elk geluidsseinen voortbrengend toestel dat de voorgeschreven stoten kan voortbrengen en dat voldoet aan de eisen vermeld in Bijlage III van deze Bepalingen. Voorschrift Middelen van geluidsseinen a Een vaartuig met een lengte van 12 meter of meer dient te zijn voorzien van een fluit en een klok; een vaartuig met een lengte van meter of meer dient tevens te zijn voorzien van Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 17 een gong, waarvan de toon en het geluid niet kunnen worden verward met die van de klok.

De klok of de gong of beide mogen worden vervangen door andere middelen die dezelfde onderscheidenlijke geluidskenmerken bezitten, met dien verstande dat het altijd mogelijk moet zijn om de voorgeschreven seinen door bediening met de hand te geven.

Dit sein mag worden aangevuld met een lichtsein van ten minste vijf korte schitteringen in snelle opeenvolging. Dit sein dient door een naderend vaartuig dat zich rond de bocht of achter het tussenliggend obstakel bevindt en het sein hoort, te worden beantwoord met een zelfde sein. Indien uitvoerbaar dient dit sein te worden gegeven onmiddellijk na het door het slepende schip gegeven sein.

Op een vaartuig met een lengte van meter of meer moet de klok worden geluid op het voorschip en onmiddellijk na het luiden van de klok moet de gong gedurende ongeveer vijf seconden snel worden geluid op het achterschip.

Een ten anker liggend vaartuig mag tevens drie opeenvolgende stoten geven, namelijk een korte, een lange en een korte stoot, om een naderend vaartuig in te lichten over zijn positie en te waarschuwen voor de mogelijkheid van aanvaring. Een vaartuig dat aan de grond zit mag tevens een passend fluitsein geven.

Voorschrift Seinen om de aandacht te trekken Wanneer het nodig is om de aandacht te trekken van een ander vaartuig mag elk vaartuig lichtof geluidsseinen geven die niet kunnen worden gehouden voor een sein dat elders in deze Voorschriften moet of mag gegeven worden, of mag het zijn zoeklicht laten schijnen in de richting van het gevaar, zonder daardoor een ander vaartuig te hinderen of in verwarring te brengen.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 19 Elk licht dat wordt gebruikt om de aandacht van een ander vaartuig te trekken, dient van zodanige aard te zijn dat het niet voor een navigatiemerk kan worden gehouden.

Voor de toepassing van dit Voorschrift dient het gebruik van zeer felle schitter- of zwaailichten, zoals "strobe" lichten, te worden vermeden. Voorschrift Noodseinen Wanneer een vaartuig in nood verkeert en hulp verlangt, dient het de seinen, voorgeschreven in Bijlage IV van deze Bepalingen te gebruiken of te tonen.

Begripsomschrijving De uitdrukking hoogte boven het potdeksel betekent hoogte boven het bovenste doorlopende dek. Deze hoogte dient te worden gemeten vanaf een positie die loodrecht onder de plaats van het licht is gelegen.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 20 2. Wanneer echter behalve een toplicht tevens zijlichten en een heklicht worden gevoerd, of het rondom zichtbaar licht voorgeschreven in Voorschrift 23 c i samen met de zijlichten, dient het toplicht of het rondom zichtbare licht ten minste 1 meter hoger dan de zijlichten te worden gevoerd. Zij mogen niet zo laag zijn geplaatst dat hun doelmatigheid wordt verstoord door deklichten.

SUNT O BABA COMUNISTA PDF

Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972

Tygojar De Bondsrepubliek Duitsland voert alle waterbouwkundige werkzaamheden uit tot onderhoud en verbetering van het hoofdvaarwater, het Emder Vaarwater en de Boven Eems. Dit doel behoort — onder handhaving van de wederzijdse rechtsstandpunten ten aanzien van het verloop van de staatsgrens — door middel van een praktische regeling van de vraagstukken die beide staten betreffen, te worden bereikt. Acties Authentieke versie zeee pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. Op de zandbanken van de Meeuwenstaart worden echter Duitse en Nederlandse jagers tot het uitoefenen van de robbenjacht toegelaten volgens de bepalingen van de leden 2 en 3. Artikel 4 Toon relaties in LiDO.

ECRC IA CHECKLIST PDF

BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Zule Any aanvqring made in accordance with paragraph 1 of this Article vooroming be withdrawn in respect of any territory mentioned in that notification and the extension of this Convention to that territory shall cease to apply after one year or such longer period as may be specified at the time of the withdrawal. The Government of Canada considers that the compulsory routeing of ships is necessary to avoid collisions between ships and the resulting damage to the marine environment. Data Catalog Emodnet Biology The Government of Canada notes that there are no exceptions to rule 10 b c and h for vessels engaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other apparatus, or for vessels engaged in special operations such voorkomijg survey, cable, buoy, pipeline or salvage operations, and that the exceptions in rule 10 e are not broad enough to adequately provide for vessels engaged in special operations. The Secretary-General shall inform the Governments of States that have signed or acceded to this Convention of the date of its entry into force. On the date of entry into force teer this Convention, the Aajvaring replace and abrogate the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, bepalling A Conference for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both may be convened by the Organization. Equally, while noting the Argentine reference to the provisions of Article IV of the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 Decemberthe Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to the sovereignty of the United Kingdom over the British Antarctic Territory, and to the right to extend the application of the treaties in question to that Territory. The Union of Soviet Socialist Republics declares that article II, paragraph 2, of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, under which certain States are precluded from becoming parties to that Convention, is of a discriminatory character, and considers that, in accordance with the principle of the sovereign equality of States, the Convention should be open to participation by all interested States without discrimination or restriction.

AUNTIE MAME PATRICK DENNIS PDF

BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Begripsomschrijving Hoogte en onderlinge afstand van lichten Horizontale afstand tussen lichten en hun onderlinge plaatsing Bijzonderheden inzake plaatsing van lichten die een richting aangeven op vissersvaartuigen en vaartuigen bezig met baggeren of met werkzaamheden onder water Schermen voor zijlichten Dagmerken Eisen inzake de kleuren van lichten Lichtsterkte Horizontale sectoren Verticale sectoren Lichtsterkte van niet-elektrische lichten Manoeuvreerlicht Snelle tuigen Goedkeuring Algemeen Seinen voor treilers Seinen voor vaartuigen met ringzegen Zulke bijzondere voorschriften dienen zoveel mogelijk overeen te stemmen met deze Voorschriften. Deze aanvullende positie- of seinlichten, dagmerken of fluitseinen zullen voor zover mogelijk zodanig zijn, dat zij niet kunnen worden gehouden voor enig licht, dagmerk of sein, elders in deze Voorschriften voorgeschreven. Voorschrift 2: Verantwoordelijkheid a Niets in deze Voorschriften ontheft een vaartuig, zijn reder, kapitein of bemanning van de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van enige nalatigheid in de naleving van deze Voorschriften, dan wel van veronachtzaming van enige voorzorgsmaatregel die volgens het gewone zeemansgebruik of door de bijzondere omstandigheden waarin het vaartuig zich bevindt, geboden is. Voorschrift 3: Algemene begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze Voorschriften, behalve waar het zinsverband anders vereist: Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 4 a Omvat het woord "vaartuig" elk drijvend tuig, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water. De uitdrukking "beperkt manoeuvreerbare vaartuigen" omvat, doch is niet beperkt tot: i een vaartuig bezig met het leggen, onderhouden of lichten van een navigatiemerk, een onderzeese kabel of een pijpleiding; ii een vaartuig bezig met baggeren, opnamewerkzaamheden of werkzaamheden onder water; iii een vaartuig bezig met bevoorraden of met het overbrengen van personen, proviand of lading terwijl het varende is; iv een vaartuig bezig met het laten opstijgen of landen van luchtvaartuigen; v een vaartuig bezig met mijnenopruimingswerkzaamheden; vi een vaartuig bezig met sleepwerkzaamheden van zodanige aard dat daardoor het slepende vaartuig en zijn sleep ernstig beperkt zijn in de mogelijkheid af te wijken van de koers die zij volgen.

Related Articles