KARL MARX HET KAPITAAL PDF

Toen ik de titel en de cover van het boek zag, ben ik er meteen voor gegaan. De tekenstijl staat me aan en een eerste scan van het verhaal houdt steek. De strip is in zwart-wit getekend en vertelt het verhaal van een kleine kaasboer die wil uitbreiden en zo in aanraking komt met de harde wereld van het kapitalisme. Al vlug wordt duidelijk dat dit geen gewone strip, maar een educatieve strip is.

Author:Faelkree JoJotaur
Country:Libya
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):2 November 2008
Pages:130
PDF File Size:18.65 Mb
ePub File Size:7.34 Mb
ISBN:728-2-81695-587-6
Downloads:94217
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikashoHoofdstuk Nationale verschillen in arbeidslonen Afdeling VII. De accumulatie van kapitaal Hoofdstuk Enkelvoudige reproductie de arbeidersklasse als onderdeel van het kapitaal — de verhouding tussen kapitalist en arbeider gereproduceerd door het kapitalistische productieproces 1. Het kapitalistische productieproces op grotere schaal. Overgang van de eigendomswetten van de warenproductie in wetten van kapitalistische toe-eigening 2.

Onjuiste opvatting der economen over de reproductie op grotere schaal 3. Verdeling van de meerwaarde in kapitaal en inkomen.

De onthoudingstheorie 4. Het zogenaamde arbeidsfonds Hoofdstuk De algemene wet van de kapitalistische accumulatie 1. De met accumulatie gepaard gaande groei van de vraag naar arbeid bij een ongewijzigde samenstelling van het kapitaal 2.

Relatieve afneming van het variabele deel van het kapitaal bij voortgang van de accumulatie en van de daarmee gepaard gaande concentratie 3. Groeiende productie van een relatieve overbevolking of van een industrieel reserveleger 4. Verschillende bestaansvormen van de relatieve overbevolking.

De algemene wet van de kapitalistische accumulatie 5. Illustratie van de algemene wet der kapitalistische accumulatie a. Engeland in de periode b. Rondtrekkende arbeiders behuizing — spoorwegarbeiders — mijnwerkers d. Uitwerking van de crises op het best betaalde deel van de arbeidersklasse arbeiders op de scheepswerven in het oosten van Londen e.

Het Britse landbouwproletariaat de rondtrekkende ploegen f. Ierland Hoofdstuk De zogenaamde oorspronkelijke accumulatie 1. Het geheim van de oorspronkelijke accumulatie 2. Onteigening van de grond van de plattelandsbevolking omzetting van akkerland in weiden tegen het einde van de vijftiende en in het begin van de zestiende eeuw — de Reformatie en de diefstal der kerkgoederen — omzetting van feodaal eigendom in burgerlijk eigendom — de Restauratie en de Glorious Revolution — diefstal van staatsdomeinen — het gemeenschappelijk bezit en zijn beroving — clearing of estates, omzetting in de Schotse Hooglanden van akkers en van schapen weiden in jachtgebied 3.

Wrede wetgeving tegen de onteigenden sedert het einde van de vijftiende eeuw. Wetten ter verlaging van het arbeidsloon 4. Genesis van de kapitalistische pachters 5. Terugslag van de omwenteling in de landbouw op de industrie. Historische strekking van de kapitalistische accumulatie.

IZACI NAMAQHALO ESIXHOSA PDF

Het Kapitaal

Voorgeschiedenis[ bewerken brontekst bewerken ] Marx promoveerde in de filosofie en was daarna vooral als journalist werkzaam, in welke hoedanigheid hij gaandeweg aandacht kreeg voor economische verschijnselen. In begon hij aan een studie naar de grondslagen van de economie, waarvan de postuum gepubliceerde Parijse manuscripten het tastbare overblijfsel vormen. Daarna schreef hij een schotschrift tegen de economische opvattingen van Proudhon Armoede van de filosofie en Loonarbeid en kapitaal, maar zijn economische studies werden onderbroken door de revoluties van , als gevolg waarvan hij naar Engeland moest uitwijken. Hij concludeerde dat de opstanden begrepen moeten worden als gevolg van de handelscrisis van Op verzoek van de Bond der Communisten hervatte hij eind zijn werk aan een groot economisch werk.

KAKO UMOM IZLECITI TELO PDF

Het kapitaal

Marx - geboren in een welvarend gezin uit de middenklasse - raakt tijdens zijn studies in Bonn en Berlijn bevriend met de Jong Hegelianen, een groep intellectuelen die na de dood van Hegel zijn werk gebruiken om de macht van religie en het gebrek aan vrijheid te bekritiseren in het conservatieve Pruisen. Wanneer Marx gaat schrijven voor radicale kranten en in Parijs de socialist Friedrich Engels ontmoet, krijgt hij steeds meer kritiek op het beschouwende karakter van filosofie. Marx beschrijft de geschiedenis als een voortdurende klassestrijd tussen de bourgeoisie en het proletariaat; zij die de productiemiddelen bezitten tegenover de niet-bezitters. Nadat enkele arbeidersopstanden mislukt zijn, begint Marx een grondige, economische studie van het kapitalisme die zal leiden tot Das Kapital. Terwijl de productiviteit door machines omhoog schiet, moeten arbeiders dezelfde uren maken. Marx wil aantonen dat er feitelijk niets veranderd is sinds de middeleeuwse heer zijn horige het land liet bewerken, maar dat door vervreemding arbeiders zich nauwelijks van deze situatie bewust zijn.

Related Articles