FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD PDF

Beth sydd yw y Fframwaith? How does it work? Post on Jan views. Registration Forgot your password? Open Mornings for new Nursery Parents — September We plan from the curriculum and we ensure that we develop the skills.

Author:Vumuro Faujinn
Country:Indonesia
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):21 April 2008
Pages:82
PDF File Size:17.19 Mb
ePub File Size:16.7 Mb
ISBN:425-1-65625-402-8
Downloads:9434
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KajiranGwella llythrennedd mewn ysgolion uwchradd yn her Mae llawer o ysgolion yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddisgyblion lunio darnau estynedig o waith ysgrifennu ar draws y cwricwlwm.

Er gwaethaf gwelliannau yn y deilliannau a aseswyd gan athrawon, ar y lefel ddisgwyliedig ar gyfer disgyblion 11 i 14 mewn Cymraeg a Saesneg mamiaith yng nghyfnod allweddol 3, mae gwella llythrennedd yn her o hyd.

Mae nifer o resymau dros hyn, gan gynnwys y cyfnod arweiniol byr ac anawsterau o ran cael cymorth a hyfforddiant. Er bod yr ysgolion yn y sampl a gafodd ymweliadau wedi gwneud rhywfaint o gynnydd, nid yw athrawon yn gwbl glir o hyd ynghylch y safonau llythrennedd a ddisgwylir ar draws y cwricwlwm.

Dylai ysgolion weithredu dull cydlynus o ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion ar draws y cwricwlwm a gwella olrhain a monitro medrau llythrennedd disgyblion. Ein nod yw cyflawni rhagoriaeth i bawb mewn dysgu yng Nghymru. Gwnawn hyn trwy ddarparu gwasanaeth arolygu a chyngor annibynnol, o ansawdd uchel. Ein gweledigaeth yw cael ein cydnabod trwy arbenigedd ein staff fel llais awdurdodol ar ddysgu yng Nghymru. Rydym yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, ond yn cael ein hariannu ganddi o dan Adran Deddf Llywodraeth Cymru

SINDROME ORGANICO CEREBRAL PDF

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol: fersiwn Cwricwlwm Cymru 2008

Mae o ddisgyblion ar y gofrestr, rhwng tair ac un ar ddeg oed. Er bod gennym safonau uchel mewn Saesneg a mathemateg eisoes, roeddem am i weithredu medrau llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm fod yn ffordd effeithiol o godi safonau ymhellach ar gyfer disgyblion. Roedd yn glir y byddai angen rhaglen cymorth a hyfforddiant ar bob aelod o staff i roi gofynion y fframweithiau ar waith yn effeithiol ac yn raddol ar draws yr ysgol. Addasodd y pennaeth y deunyddiau hyfforddi ar wefan Dysgu Cymru a chyflwynodd yr hyfforddiant hwn ar ddau ddiwrnod o hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff. Trefnodd hyfforddiant gan ymgynghorwyr llythrennedd a rhifedd y consortiwm lleol hefyd yn ystod cyfarfodydd staff. Fe wnaethom gydnabod yn gyflym bod bylchau o ran y ffordd roeddem yn cymhwyso rhai medrau a oedd yn cael eu hymarfer ar draws pob cyfnod allweddol; er enghraifft, mewn rhifedd, roedd disgyblion yn aml yn defnyddio graffiau ond yn treulio llai o amser yn tynnu gwybodaeth o dablau.

CUMMINS JETSORT MANUAL PDF

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

.

Related Articles