DE OMGEVALLEN BOEKENKAST PDF

Alleen literaire en academische schrijvers kunnen vooraf bedenken dat iets een eerste deel is van wat bijvoorbeeld een trilogie of twaalfdelig werk in 26 banden gaat worden. In de ambtelijk-bestuurlijke wereld is dat anders. Daarbij werd rekening gehouden met een groei naar twintig miljoen inwoners en een ongekende automobiliteit. Enigszins teleurgesteld moest ik aan het eind van mijn studie constateren dat de omstandigheden blijkbaar zo snel veranderd waren dat we via een uitgebreid informatie- en inspraakproces midden jaren zeventig tot een derde nota ruimtelijke ordening moesten komen.

Author:Vitaxe Tygoramar
Country:Peru
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):22 April 2014
Pages:176
PDF File Size:6.85 Mb
ePub File Size:11.31 Mb
ISBN:545-4-54297-344-9
Downloads:65197
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JugoreBernlef 21 Nooit meer slapen Willem Frederik Hermans 22 Kaas Willem Elsschot Antwoorden Literatuur 4 Introductie Voor de student Je bent het probleem misschien al tegengekomen: je wilt heel graag een Nederlands boek lezen, maar je weet niet welk boek je dan moet kiezen. En er zijn zoveel leesboeken, dat het maken van een keuze ook niet zo gemakkelijk is.

Welke boeken passen bij jouw niveau? Welke auteur mag je echt niet missen? Je docent weet vaak ook niet meteen een antwoord op zulke vragen.

Daarom is De omgevallen boekenkast samengesteld. Het is een kennismaking met de moderne Nederlandse literatuur voor cursisten die Nederlands leren. Het boek bestaat uit verhalen, gedichten en romanfragmenten. Om het te kunnen lezen, moet je een gevorderde cursist NT2 zijn, ten minste van niveau 3. Wat mag je verwachten? De verhalen, gedichten en romanfragmenten in dit boek zijn allemaal geschreven in de afgelopen eeuw. Een belangrijke eis was dat ze niet te moeilijk zijn en dat ze leuk zijn om te lezen.

Misschien zelfs zo leuk, dat je graag meer wilt lezen van dezelfde schrijver of schrijfster. Het boek begint met makkelijke teksten en eindigt met teksten die wat moeilijker zijn. Elk verhaal, gedicht of fragment begint met een stukje over de auteur en wat hij of zij nog meer heeft geschreven wat je zou kunnen lezen. Omdat je af en toe zomaar midden in een verhaal terechtkomt, wordt soms verteld wat er eraan voorafgaat. Dit wordt gedaan als je de tekst anders niet goed zou kunnen begrijpen.

Je hoeft niet ieder woord dat je niet kent op te zoeken in een woordenboek. Uit de zin wordt meestal wel duidelijk wat er wordt bedoeld. En je hoeft natuurlijk ook niet alle woorden te kennen om iets goed te kunnen begrijpen. Maar soms moet je een woord wel kennen. Daarom is in elk hoofdstuk een kleine lijst met woorden te vinden. Bij 7 5 deze woorden vind je een uitleg over wat er in de tekst mee wordt bedoeld. Probeer je woordenboek in ieder geval zo weinig mogelijk te gebruiken.

Tot slot kom je in elk hoofdstuk een paar vragen en opdrachten tegen. Deze zijn bedoeld om te oefenen met het lezen en begrijpen van teksten en om je Nederlands nog te verbeteren.

De antwoorden op de vragen vindt je achterin. Natuurlijk kun je het boek ook gewoon lezen om de verhalen. Vragen of suggesties? Ik ben erg nieuwsgierig naar wat je van het boek vindt. Dus als je vragen of opmerkingen hebt, zou ik het plezierig vinden als je die naar de uitgever stuurt, of mailt naar 8 6 Voor de docent Cursisten die het Nederlands als vreemde taal leren, willen al vrij snel meer dan alleen maar woordjes leren, oefeningen doen of luistertoetsen maken.

Als ze het Nederlands eenmaal behoorlijk onder de knie hebben, verlangen ze naar romans en verhalen. De vraag naar geschikte Nederlandse literatuur klinkt dan ook regelmatig in en rond het leslokaal. Een antwoord erop ligt niet direct voor de hand, want met welke schrijvers kunnen zij beginnen? Welke teksten zijn aantrekkelijk en bruikbaar?

Zijn er auteurs die ze echt niet mogen missen? Welke boeken vertellen iets over de cultuur en zijn ook nog goed voor een verdere ontwikkeling van de taalvaardigheid?

Als kennismaking met de Nederlandse letteren biedt De omgevallen boekenkast een helpende hand bij het maken van een keuze uit de overvloed die de moderne Nederlandse literatuur biedt. De bundel is tegelijk bedoeld om het lezen te stimuleren en de kennis van taal en cultuur te vergroten. De omgevallen boekenkast is bestemd voor gevorderde cursisten NT2, vanaf niveau 3, maar kan ook goed van pas komen op middelbare scholen.

De bloemlezing is zowel klassikaal als individueel te gebruiken. Selectie De Nederlandse literatuur kent een traditionele basis, die een rode draad vormt tussen de Middeleeuwen en de moderne tijd.

Deze bloemlezing volgt een andere lijn: er wordt een overzicht geboden waarin rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van NT2 ers. Lang niet alles is dan geschikt om te worden opgenomen. Ook binnen deze begrenzing is het gekozen uitgangspunt verantwoordelijk voor een zekere beperking. De verhalen en fragmenten moes- 9 7 ten in de eerste plaats aantrekkelijk zijn en leuk om te lezen.

Ze zijn bedoeld om de nieuwsgierigheid te prikkelen en de interesse voor de Nederlandse literatuur te vergroten. Uiteraard moesten ze daarom van goede, literaire kwaliteit zijn, maar tegelijk niet al te moeilijk. Wie zich daarnaast afvraagt waarom bepaalde schrijvers ontbreken, moet ook bedenken dat de keuze voor auteurs en tekstfragmenten altijd een tamelijk subjectieve zaak is.

Smaken verschillen nu eenmaal. Bovendien zijn er auteurs die in beginsel geschikt zijn, maar die zich helaas niet laten bloemlezen. De kennis van de Nederlandse taal vormt dan wel een belangrijke leidraad, maar dat wil niet zeggen dat deze bloemlezing bestaat uit simpele of kinderachtige teksten. Nu zult u wel enkele teksten aantreffen die oorspronkelijk zijn geschreven voor kinderen, maar die zijn ook geschikt voor volwassenen en worden door hen graag gelezen. Verder zijn er een paar teksten opgenomen die worden verteld vanuit het perspectief van een kind.

Dat betekent dat de auteur moest kiezen voor eenvoudige, veelzeggende zinnen; geen kinderachtige onderwerpen dus, maar zeer toegankelijke verhalen die ogenschijnlijk simpel zijn verteld. Opbouw en gebruik De teksten in deze bundel zijn losjes geordend naar moeilijkheidsgraad.

Niet iedereen zal dezelfde teksten moeilijk of makkelijk vinden en daarom is deze ordening niet zo strikt. De hoofdstukken zelf zijn volgens een vast patroon opgebouwd: ze bestaan uit een inleiding, de tekst, een lijst moeilijke woorden en een aantal oefeningen.

Inleiding en tekst Elk hoofdstuk bevat een verhaal of een gedicht, of een fragment uit een langere tekst, vaak een roman. De tekst wordt steeds voorafgegaan door achtergrondinformatie over de auteur en zijn of haar werk, en zo nodig een korte inleiding op het gekozen verhaal of fragment om dit goed te kunnen begrijpen. Bovendien wordt iets verteld over ander werk van dezelfde auteur, dat misschien eveneens aantrekkelijk is om te lezen, maar dat in ieder geval geschikt is.

De schrijfwijze is in enkele gevallen aangepast aan de huidige spelling om de teksten geschikt te maken voor NT2-cursisten, die immers onbekend zijn met de verschillende spellingswijzigingen die het Nederlands in de twintigste eeuw heeft doorgemaakt.

Fouten zijn stil- 10 8 zwijgend verbeterd. Moeilijke woorden Als cursisten woorden tegenkomen die zij niet kennen, hebben velen van hen de neiging meteen naar een woordenboek te grijpen. Maar soms is het wel handig, zeker als het om een woord gaat dat infrequent is of alleen binnen een bepaald domein wordt gebruikt, zoals jargon. Na de tekst volgt daarom een beknopte woordenlijst waarin vormen worden verklaard waarvan in de praktijk is gebleken dat cursisten er moeite mee hebben. De lijsten zijn bedoeld voor een goed begrip van bepaalde woorden binnen het verhaal, daarom wordt in beginsel een uitleg gegeven die bij de context past.

In een aantal gevallen is ervoor gekozen uitdrukkingen niet te verklaren in de woordenlijst, maar deze op te nemen in een vraag. Zo mogelijk is bij de omschrijvingen gebruikgemaakt van het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal NT2. Vragen en opdrachten Om de nieuwsgierige, leeshongerige NT2 er te bedienen, zou het op zichzelf al voldoende zijn om hem of haar een lijstje met titels van geschikte boeken te geven.

Maar een bloemlezing moet natuurlijk meer bieden. Deze kennismaking met de moderne Nederlandse literatuur geeft de cursist daarom niet alleen een handreiking voor het maken van keuzes, maar gebruikt ook zijn of haar enthousiasme om de taalvaardigheid te vergroten. Bovendien: als het boek wordt gebruikt in een lessituatie, is het natuurlijk ook de bedoeling dat er in de les iets met de gelezen teksten wordt gedaan.

Elk hoofdstuk bevat daarom een aantal vragen en opdrachten. Vrijwel elk hoofdstuk bevat dan ook vragen en opdrachten die geschikt zijn voor korte of langere spreekopdrachten.

In de praktijk is ook gebleken dat de vragen houvast kunnen bieden en kunnen leiden tot een beter tekstbegrip. Het staat u natuurlijk vrij vragen over te slaan of andere vragen 11 9 toe te voegen, maar de oefeningen kunnen in ieder geval behulpzaam zijn. Uiteraard is het ook heel goed mogelijk het boek uitsluitend te gebruiken als leesboek en de vragen en opdrachten helemaal over te slaan. Gebruik van het boek Het boek is uitstekend geschikt voor gebruik in een lessituatie.

De cursisten kunnen bijvoorbeeld thuis de teksten voorbereiden. De vragen en opdrachten kunnen eventueel in de les worden gemaakt en thuis worden uitgewerkt. Aan de hand van de tekstfragmenten kunnen ook spreekbeurten worden gehouden. Daarnaast zijn er een aantal spreeken schrijfopdrachten die het beste in kleine groepjes kunnen worden gedaan.

Het is dus mogelijk het boek als aanvulling op het lesmateriaal te gebruiken, maar u kunt er ook voor kiezen een flink deel van een les met het materiaal te vullen. De cursist kan het boek ook goed geheel zelfstandig gebruiken. De antwoorden op de vragen staan achterin, natuurlijk met uitzondering van de vragen waarin de cursisten een eigen mening moeten geven. Ook de opmerkingen van mijn cursisten op eerdere versies van de verschillende hoofdstukken zijn heel waardevol geweest.

Hoewel vrijwel alle teksten in deze vorm, dus met inleiding, woordenlijst en vragen, in de praktijk zijn getoetst, kan het natuurlijk voorkomen dat u punten vindt die voor verbetering vatbaar zijn. Op- en aanmerkingen zijn daarom van harte welkom. U kunt ze richten aan de uitgever of mailen naar Dr. Net als Hans Andreus zie hoofdstuk 19 behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de jaren vijftig.

Verder schrijft hij al jaren korte stukjes voor kranten en weekbladen. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen voor culturele verenigingen overal in het land en houdt hij voordrachten over de hele wereld. De verhalen en romans gaan over alledaagse dingen en ze zijn altijd licht van toon en een beetje ironisch, maar tegelijk ernstig.

Campert heeft onder meer de volgende boeken gepubliceerd: Het leven is verrukkulluk , Tjeempie! Daarnaast zijn er ook verschillende uitgaven verschenen met de verzamelde verhalen. Het verhaal Een pluizig beestje vind je in Vele kleintjes, een verzamelbundel uit 11 Een pluizig beestje Midden in de nacht word ik wakker.

Maar waar? Is dit mijn bed?

DOSTOIEVSKI EL GRAN INQUISIDOR PDF

De omgevallen boekenkast

De omgevallen boekenkast NOVI TIJD 19 februari Blog Door Tjerk Ruimschotel Een congres is vaak als een klus in het huishouden: voordat je eraan kan beginnen moet je altijd eerst wat anders doen; het duurt altijd langer dan je vooraf dacht en er komt altijd wat van achter weg. Verder had ik me, zoals vaker, vooraf ingelezen in het onderwerp en de sprekers om een soort programma-mapje samen te stellen. Het strakke tijdschema van de dag zelf werd door de kordate leiding van Guido Wallagh echter gewoon gehaald, maar de inhoud van het besprokene was, althans bij mij, weer aanleiding om de boekenkast te raadplegen, de boekwinkel nog eens aan te doen en het internet te doorzoeken. Het begon wat vaag rond doel en reikwijdte van de Novi, de Nationale Omgevingsvisie. Verder krijg ik niet de indruk dat ondanks jaren werk en een campagne om pers, publiek en professionals erbij te betrekken het een onderwerp is dat gauw trending gaat worden in het ruimtelijke laat staan nationale debat.

A D SERTILLANGES A VIDA INTELECTUAL PDF

De Omgevallen Loodgieter.blog

In Rusland worden, of werden althans in het Sovjet-tijdperk, prachtige kinderboeken uitgegeven, zowel oorspronkelijk Russische als vertaalde, meestal met bijzondere, kunstzinnige of aparte illustraties. Ook de vertalingen deugen, voor zover ik dat kan beoordelen. Voor mij liggen vandaag twee in Rusland uitgegeven kinderboeken. Het ene, in het Duits, heet Doktor Aibolit. Het gaat, dat zal duidelijk zijn, om twee vertalingen van eenzelfde Russisch origineel, met een auteur die wij om de verwarring compleet te maken waarschijnlijk Tsjoekovski zouden noemen. In het Frans heet het beest Tire-Pousse.

Related Articles